Funny Jokes

એક છોરો કન્યા જોવા ગ્યો…

એલી સીવતા ફાવે…?

છોરી : હકણ…પોલકા ઘાઘરા બુશ્કોટ કડીયા..હન્ધુય ફાવે…

એલી રાંધતા ફાવે..?

છોરી : હકણ…ઢોકળા થેપલા પાટવડી પુડલા ભજીયા..જે ક્યો ઇ હન્ધુય ફાવે

એલી ભણી કેટલુક હે…?

છોરી : કોલેજ ના તયણ વરહ પુરા કયરા સે…

છોરો : તો તો ઇન્ગલીશેય ફાવતુ હશે ને…? ?
.
.
.
છોરી : કોય દી લુખુ નથી પીધુ…સોડા હાયરે ફાવે…! 😜

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *